คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาริสา สองสี
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชชา ฤทธิ์ภักดิ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ แสงตา
ตำแหน่ง : รองประธานสภา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรานันท์ ตะกรุดเที่ยง
ตำแหน่ง : รองประธานสภา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญใจ ผ่อนปรน
ตำแหน่ง : รองประธานสภา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญนภา ฉิมสกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวน้ำอ้อย ทิมอุบล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสกุลรัตน์ ทองหนุน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ พลอยประดับ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันวิสา คำคุณเมือง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีย์ โสมะภี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณะศร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาวิตรี วิเชียรศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภุมรินทร์ แสงเพชร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานเหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญตา เอี่ยมพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานเหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางวุฒิชัย แก้วกลม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายภาคภูมิ อ่อนใจเย็น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ กั้วเฟื้อง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรพงษ์ พรมเพียง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส แก้วสีทา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมนรัตน์ ชอบใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัทมา ยุติธร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาสนา พิจิตรอาจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณา พรมขันตรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุพาวรรณ ทองคำ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชัญญานุช สงวนสิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น :