กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธงศักดิ์ ศรีธาตุ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปิยนุช นิตพะเนา
พนักงานราชการ

นางธารทิพย์ แนวโสภี
ครู คศ.1