กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธงศักดิ์ ศรีธาตุ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปิยนุช นิตพะเนา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางธารทิพย์ แนวโสภี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1