กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวัลลภ จุลโลบล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนัญทิญา แสงทิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายธนพล แสงแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนงนุตร์ โสภาพันธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1