กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวัลลภ จุลโลบล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนัญทิญา แสงทิม
ครู คศ.2

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์
ครู คศ.2

นายธนพล แสงแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวนงนุตร์ โสภาพันธุ์
ครู คศ.1