กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวุฒิ วงศ์พล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธาดาพงษ์ โพธิ์น้ำคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2