กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศศิญาภรณ์ ศิริเจริญสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชาญณรงค์ บุญจิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1