กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจำนงค์ กลิ่นหอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนุชา ครองสัตย์
ครู คศ.1

นายเชิต ภักดีแก้ว
ครู คศ.1

นายโกวิท กาดกลางดอน
ครูผู้ช่วย