กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจำนงค์ กลิ่นหอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนุชา ครองสัตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายเชิต ภักดีแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายโกวิท กาดกลางดอน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1