กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประพันธ์ เปี่ยมสุขธนอนันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพูนทรัพย์ เปี่ยมสุขธนอนันต์
ครู คศ.3

นางศศิธร วงศ์พล
ครู คศ.2