กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประพันธ์ เปี่ยมสุขธนอนันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพูนทรัพย์ เปี่ยมสุขธนอนันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางศศิธร วงศ์พล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2