ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2557 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
- สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
- โสด
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา นำตัวจริงไปแสดงและถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
- หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 4 รูป (แต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม)
- สูติบัตร/ใบเกิด นำตัวจริงไปแสดง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
- โสด
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา นำตัวจริงไปแสดงและถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
- หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 4 รูป (แต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม)
- สูติบัตร/ใบเกิด นำตัวจริงไปแสดง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

รายงานตัวและสอบวัดความรู้  วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น โรงเรียนน้ำรอนวิทยาคม
ประกาศผลสอบและมอบตัว    วันที่ 4 เมษายน 2557  เวลา 09.00 น โรงเรียนน้ำรอนวิทยาคม

โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2557,00:00   อ่าน 996 ครั้ง