ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
     โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
     ผู้มีสิทธิฺเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องบริหารงานทั่วไป ในวันที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.namronwittayakom.ac.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๖-๗๑๓๙๔๗ ในวันและเวลาราชการ
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2556,10:23   อ่าน 969 ครั้ง