ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธนัญชัย พรหมภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน