หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
 
  - สายวิทย์-คณิต
  - สายศิลปอุตสาหกรรม