หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
  - สายวิทย์-คณิต
  - สายศิลปอุตสาหกรรม
 เปิดสอนเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
  - ช่างไฟฟ้า
  - บัญชี