พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมมีพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ให้ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมสามัญศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสร้างความเป็นเลิศแก่ผู้เรียน ดังนั้นจึงกำหนดพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไว้ 4 ด้าน คือ

•  ด้านอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์

•  จัดสร้าง จัดหา ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้เพียงพอ เหมาะสม

•  จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอเหมาะสม

•  จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ร่มรื่น สดชื่น สวยงาม

•  จัดระบบสาธารณูปโภคให้เหมาะสมและเพียงพอ

•  จัดแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงห้องสมุด จัดหาหนังสือ สื่อ รวมทั้งพัฒนารูปแบบการให้บริการ

•  ด้านบุคลากร

•  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

•  จัดสวัสดิการ สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

•  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

•  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

•  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

•  จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม

•  จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันสารเสพย์ติดและโรคเอดส์

•  พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

•  พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

•  ด้านการบริหารและการจัดการ

•  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

•  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย

•  พัฒนาระบบการวางแผนให้มีประสิทธิภาพ

•  พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม การประเมินผล และการรายงาน

•  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการยอมรับในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน