ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์   เขต 40  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสหศึกษา    จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตพื้นที่บริการตำบลน้ำร้อนและตำบยางสาว นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    ได้ลงนามในประกาศจัดตั้งโรงเรียน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2527 บนที่ดิน   นายพะย้า  พุ่มมาลา     เสียสละให้ จำนวน 40 ไร่ 1 งาน  30 ตารางวา    ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์      โดยมีนายจุฬา   ทารักษา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม  
                ในปีการศึกษา 2527 และกรมสามัญศึกษาอนุมัติ ให้เปิดรับนักเรียน ม.1 จำนวน 2 ห้อง และ บรรจุครูให้ ครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา
              ปัจจุบันปีการศึกษา 2562  เปิดทำการสอน  2  ระดับชั้น   มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย      มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน     297 คน
จำนวนบุคลากรทั้งหมด            27  คน                                                                                                                
  ผู้บริหาร                   จำนวน                  1             คน                                                                                         
ข้าราชการครู              จำนวน                  21          คน                                                                                      
ครูผู้ช่วย                     จำนวน                  1             คน                                                                           
พนักงานราชการ         จำนวน                  2             คน                                                                                         
ครูธุรการ                     จำนวน                  1             คน                                                                          
พนักงานบริการ           จำนวน                  1           คน
โดยมีนายพงษ์ศักดิ์  กางถิ่น  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*