ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 พ.ค. 54 ถึง 20 พ.ค. 54 ลงทะเบียนหนังสือยืมเรียน

โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
18 พ.ค. 54 ถึง 07 ต.ค. 54 เปิดเรียนภาค 1/2554

โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
18 พ.ค. 54 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
19 พ.ค. 54 ถึง 20 พ.ค. 54 ลงทะเบียนเรียนภาค1/2554
ลงทะเบียนเรียนภาค1/2554
ลงทะเบียนเรียนหนังสือยืมเรียน
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
23 พ.ค. 54 เริ่มทำกิจกรรม โครงการ”โรงเรียนสะอาดน่าอยู่”
สอนซ่อมเสริม สอบแก้ตัว
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
24 พ.ค. 54 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
25 พ.ค. 54 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
27 พ.ค. 54 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
31 พ.ค. 54 ทำกิจกรรมวันงดบุหรี่โลก
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
01 มิ.ย. 54 เริ่มกิจกรรมโครงการ”โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ”

โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
02 มิ.ย. 54 ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนซ้ำ ภาค1/2554
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
03 มิ.ย. 54 ยื่นเอกสารขออนุญาตเรียนซ้ำ/ส่งงานวัดผล
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
05 มิ.ย. 54 ทำกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
09 มิ.ย. 54 ไหว้ครู เลือกตั้งประธานนักเรียน
เวลา 08.00 -  12.00  น.   ไหว้ครู
เวลา 13.00 -  15.00  น.   เลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
27 มิ.ย. 54 วันสุนทรภู่
01 ก.ค. 54 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติครบ 100 ปี
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
14 ก.ค. 54 กิจกรรมแห่เทียน
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
28 ก.ค. 54 ถึง 29 ก.ค. 54 สอบกลางภาค
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
01 ส.ค. 54 ประกาศผลสอบกลางภาค
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
04 ส.ค. 54 การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์ ๒๕๕๔
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม ทำการคัดและจัดส่งนักกีฬาจำนวน ๕ รายการ ได้แก่ รายการแข่งขันฟุตซอล ๑๒ปี ชาย และรุ่น ๑๕ ปีชาย ,วอลเล่ย์บอลหญิง ๑๔ ปี ,เซปัคตระกร้อ ๑๘ ปี ชาย ,ฟุตบอล ๑๘ ปี ชาย
โรงเรียนบ้านราหุล และโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐
09 ส.ค. 54 จัดการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
หอประชุมโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม แต่งกายสุภาพ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
11 ส.ค. 54 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
หอประชุมโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม แต่งกายสุภาพ ชุดข้าราชการสีขาว โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
12 ส.ค. 54 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดการทัศนศึกษา เนื่องในวันวิทยาศาสตร์
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
18 ส.ค. 54 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทย
ห้อง Basic science โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
22 ส.ค. 54 ถึง 23 ส.ค. 54 จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ ๑ ปี สำนกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐
จัดกิจกรรม นิทรรศการของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐
16 ก.ย. 54 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
03 ต.ค. 54 ถึง 05 ต.ค. 54 สอบกลางปี,ปลายภาค 1/2554
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
07 ต.ค. 54 ประกาศผลสอบ
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
25 ต.ค. 54 ถึง 30 มี.ค. 55 เปิดเรียนภาค 2/2554


โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
25 ต.ค. 54 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
28 ต.ค. 54 ถึง 28 พ.ย. 54 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
01 พ.ย. 54 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
07 พ.ย. 54 ส่งผลสอบแก้ตัว

ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนซ้ำ

โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
07 ธ.ค. 54 ถึง 15 พ.ย. 54 แข่งขันทักษะวิชาการ สพท.
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
28 ธ.ค. 54 ถึง 30 ธ.ค. 54 สอบกลางภาค 2/2554
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
05 ม.ค. 55 ประกาศผลสอบกลางภาค
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
08 ก.พ. 55 ถึง 10 ก.พ. 55 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
06 มี.ค. 55 ถึง 08 มี.ค. 55 สอบปลายภาคเรียนที่2/2554และปลายปี 2554
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
12 มี.ค. 55 ถึง 16 มี.ค. 55 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2555
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
13 มี.ค. 55 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
14 มี.ค. 55 ยื่นเรื่องขอสอบแก้ตัว ม.3 ม.4
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
15 มี.ค. 55 ถึง 16 มี.ค. 55 สอบแก้ตัว ม.3 ม.4
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
16 มี.ค. 55 ส่งผลสอบแก้ตัว
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
23 มี.ค. 55 ประกาศผลสอบแก้ตัว
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
28 มี.ค. 55 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
30 มี.ค. 55 อนุมัติจบนักเรียน ม.3,ม.6ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
01 ส.ค. 55 งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕
20 มี.ค. 57 ถึง 24 มี.ค. 57 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557
09 พ.ค. 57 ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
16 พ.ค. 57 ปฐมนิเทศนักเรียน
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
19 พ.ค. 57 ถึง 20 พ.ค. 57 เปิดลงทะเบียนซ่อมผลการเรียน
05 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันไหว้ครู ๒๕๕๗
05 มิ.ย. 57 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
06 มิ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
06 มิ.ย. 57 ถึง 13 มิ.ย. 57 ส่ง ปพ.5
16 มิ.ย. 57 ส่งข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนทุกรายวิชา
21 มิ.ย. 57 ถึง 22 มิ.ย. 57 กิจกรรมนันทนาการต้านโลกร้อน ม1-ม.3
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่
27 มิ.ย. 57 สอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนทุกรายวิชา
01 ส.ค. 57 ถึง 01 ก.ค. 57 สอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนทุกรายวิชา ครั้งที่ 2
วิชาการ
04 ส.ค. 57 ส่ง ปพ.5
05 ส.ค. 57 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ กลุ่มงานวิชาการ
06 ส.ค. 57 ประชุมคณะทำงานวิจัยวิชาการ
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
18 ส.ค. 57 ถึง 20 ส.ค. 57 กิจกรรมนันทนาการต้านยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
18 ส.ค. 57 ถึง 22 ส.ค. 57 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด , กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
25 ส.ค. 57 ถึง 29 ส.ค. 57 ส่งเอกสารบันทึกผลการเรียน ทุกระดับชั้น
31 ส.ค. 57 เตรียมสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนทุกรายวิชาครั้งที่ 3
02 ก.ย. 57 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ กลุ่มงานวิชาการ
03 ก.ย. 57 ประชุมคณะทำงานวิจัยวิชาการ
08 ก.ย. 57 แจ้งตารางสอบวัดผลปลายภาค พร้อมคำสั่งฯและกำหนดการ
12 ก.ย. 57 ส่งต้นฉบับข้อสอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจ
17 ก.ย. 57 ถึง 22 ก.ย. 57 อัดสำเนาข้อสอบ
24 ก.ย. 57 บรรจุซองข้อสอบส่งงานวัดผลทุกรายวิชา
01 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบวัดผลปลายภาค 1/2557
02 ต.ค. 57 ถึง 07 ต.ค. 57 ดำเนินการสอนซ่อมเสรอมและสอบแก้ตัวครั้งที 1
07 ต.ค. 57 ส่งคะแนนและประกาศผลสอบปลายภาค และส่งผลการเรียน เอกสารบันทึกผลการเรียน (bookmarks)
08 ต.ค. 57 ถึง 10 ก.ย. 57 แข่งกีฬาศูนย์วิชาการน้ำร้อน-ยาวสาว
09 ต.ค. 57 ส่งผล GPA 5 ภาคเรียน
10 ต.ค. 57 บันทึกข้อมูลผลการสอบลงโปรแกรมงานวัดผล ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
11 ต.ค. 57 ถึง 26 ต.ค. 57 ปิดภาคเรียนที่ 1/2557
04 ม.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 59 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่2/2558
วิชาการ
11 ม.ค. 59 ถึง 15 ม.ค. 59 ส่ง ปพ.5ตรวจครั้งที่1
18 ม.ค. 59 ถึง 23 ม.ค. 59 ติว o-net ม.6 รร.นิยมศิลปฯ
21 ม.ค. 59 ถึง 23 ม.ค. 59 เข้าค่ายพักแรม ปวช.ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพฯ
01 ก.พ. 59 ถึง 05 ก.พ. 59 ติว o-net ม.6 รร.น้ำร้อนวิทยาคม
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 นักเรียนม.6 สอบ o-net
23 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 ติว o-net ม.3 รร.น้ำร้อนวิทยาคม
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 นักเรียนม.3 สอบ o-net
29 ก.พ. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่2/2558
05 ก.ย. 59 ถึง 07 ก.ย. 59 แข่งกีฬา สพม ณ โรงเรียนหนองไผ่
12 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 นักเรียนม.4,ม.5 สอบปลายภาค วิชาชีพ
19 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 นักเรียนม.4,ม.5 (ไฟฟ้า) เรียนภาคฤดูฝน ที่วิลัยการอาชีพฯ
28 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2559
01 ต.ค. 59 ถึง 12 ต.ค. 59 นักเรียนม.5 (ไฟฟ้า) เรียนภาคฤดูฝน ที่วิลัยการอาชีพฯ
10 ต.ค. 59 ถึง 24 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1/2559
10 ต.ค. 59 ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
25 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
28 พ.ย. 60 สอบ PISA ม.ต้น
22 ม.ค. 61 ถึง 25 ม.ค. 61 ติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนนิยมศิลป์ฯ
23 ม.ค. 61 สอบ PISA ม.ต้น ครั้งที่ 2
29 ม.ค. 61 ถึง 30 ม.ค. 61 ปวช.ปี 3 ไฟฟ้ากำลัง สอบมาตรฐานวิชาชีพ กรมแรงงาน
29 ม.ค. 61 ถึง 01 ก.พ. 61 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนนิยมศิลป์ฯ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบโอเน็ต ม.3
14 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 เข้าค่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-วิสามัญ
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 สอบปลายภาค ม.5-6 วิชาชีพ
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบโอเน็ต ม.6
08 มี.ค. 61 สอบปลายภาคทุกระดับชั้น
13 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบปลายภาค
13 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนม.1 , ม.4
31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนม.1,ม.4
04 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบคัดเลือก/มอบตัวนักเรียนใหม่
14 พ.ค. 61 ถึง 15 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียน ปี2561